Documenten

Formulier aanvraag van ontheffing van het ontbossingsverbod

Volgens het Bosdecreet kan ontbossing (buiten de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen) voor algemeen belang, of in woongebied of industriegebied, of gelegen in een goedgekeurde verkaveling, vergund worden mits compensatie. In alle andere gevallen dient voorafgaandelijk een individuele ontheffing van het ontbossingsverbod te worden verleend door de Vlaamse Regering. Dit formulier is een handige leidraad (geen verplicht document) om een individuele ontheffing  van het ontbossingsverbod aan te vragen voor bossen gelegen buiten de Meest  Kwetsbare Waardevolle Bossen.

Voorbeeld overeenkomst boscompensatie tussen beide partijen

Dit niet-verplicht document kan worden gebruikt om de tussentijdse en aanvullende afspraken tussen beide partijen (de zogenaamde ontbosser en bebosser) vast te leggen, alvorens deze definitief worden bekrahtigd door een omgevingsvergunning. De betreffende afspraken worden voorts vastgelegd in het verplichte formulier boscompensatie, dat eveneens ondertekend dient te worden door de aanvrager van de omgevingsvergunning evenals diegene die de boscompensatie op zich neemt.

Voorbeeld aanvraag gemeentebestuur bebossen landbouwgrond

Om landbouwgronden (gelegen in agrarisch gebied) te mogen bebossen, heb je een toelating nodig van de gemeente. Onderstaand formulier is een voorbeeld om dergelijke toelating aan te vragen.

Formulier voorstel boscompensatie bij de aanvraag van een omgevingsvergunning

Met dit formulier doet u een voorstel voor boscompensatie bij ontbossing in het kader van een omgevingsvergunning. De aanvrager van een vergunning voor (deels) beboste gronden moet dit formulier invullen en bijvoegen bij zijn aanvraag. Deze aanvraag dient ingediend te worden bij de vergunningverlenende overheid, zijnde de dienst ruimtelijke ordening van het lokaal gemeentebestuur.